ข่าว

จัดอบรมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ (e-form) ให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตำบลวังวน ตำบลหอกลอง และตำบลมะตูม

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09:00 – 15:00 น. นางสาวพีรดา จันทร์เกษร เกษตรอำเภอพรหมพิราม มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม ติดตามเยี่ยมเยียนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) พร้อมทั้งจัดอ…
Read more

จัดอบรมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ (e-form) ให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตำบลดงประคำ และตำบลทับนายเชียง

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09:00 – 15:00 น. นางสาวพีรดา จันทร์เกษร เกษตรอำเภอพรหมพิราม มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม ติดตามเยี่ยมเยียนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) พร้อมทั้งจัดอ…
Read more

ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวพีรดา จันทร์เกษร เกษตรอำเภอพรหมพิราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เ…
Read more

จัดอบรมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ (e-form) ให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตำบลมะต้อง และตำบลหนองแขม

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09:00 – 15:00 น. นางสาวพีรดา จันทร์เกษร เกษตรอำเภอพรหมพิราม มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม ติดตามเยี่ยมเยียนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) พร้อมทั้งจัดอ…
Read more

ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเกษตรกรเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร่วมกับ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา นางสาวพีรดา จันทร์เกษร เกษตรอำเภอพรหมพิราม มอบหมายให้ นางสาวปณิตตรา แก้วดวงเล็ก และนางสาวฐิตาภรณ์ เวยสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสร…
Read more

เข้าร่วมประชุมการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าเพื่อจัดทำแบบขออนุญาตฯ

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09:00 น. นางสาวพีรดา จันทร์เกษร เกษตรอำเภอพรหมพิราม มอบหมายให้ นางสาวณฐมน อิ่มเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายธนธร จบศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ …
Read more

จัดอบรมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ (e-form) ให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตำบลศรีภิรมย์ และตำบลวงฆ้อง

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09:00 – 15:00 น. นางสาวพีรดา จันทร์เกษร เกษตรอำเภอพรหมพิราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม ติดตามเยี่ยมเยียนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) พร้อมทั้งจั…
Read more

จัดอบรมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ (e-form) ให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตำบลตลุกเทียม

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวพีรดา จันทร์เกษร เกษตรอำเภอพรหมพิราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักเกษตรอำเภอพรหมพิราม จัดอบรมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ (e-form) ให้กับอาสาสม…
Read more

จัดประชาคมเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี 65/66 ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลตลุกเทียม

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวพีรดา จันทร์เกษร เกษตรอำเภอพรหมพิราม มอบหมาย นางสาวณฐมน อิ่มเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางรัตนาภรณ์ สุขใย และนางสาวณัฐญา วงศ์สุวัฒน์ นั…
Read more

ร่วมให้กำลังใจ ประกวดคัดเลือกเกษตรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. นางสาวพีรดา จันทร์เกษร เกษตรอำเภอพรหมพิราม พร้อมด้วยนางสาวปณิตตรา แก้วดวงเล็ก และนางสาวฐิตาภรณ์ เวยสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมให้กำลังใจ ประกวดคั…
Read more